Đề Xuất 5/2023 # Thông Báo Về Thủ Tục Đăng Ký Giữ Quốc Tịch # Top 9 Like | Ngubao.com

Đề Xuất 5/2023 # Thông Báo Về Thủ Tục Đăng Ký Giữ Quốc Tịch # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Báo Về Thủ Tục Đăng Ký Giữ Quốc Tịch mới nhất trên website Ngubao.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 24/6/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, có hiệu lực từ ngày 26/06/2014; theo đó, điều 13 được sửa đổi như sau:

 “1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn có quốc tịch Việt Nam.

Người Việt nam ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam.”

Như vậy, người Việt Nam định cư tại nước ngoài sẽ KHÔNG bị mất quốc tịch Việt Nam nếu chưa làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch và kể từ ngày 26/06/2014 không cần làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch nữa.

Thay vào đó:

– Những người không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam còn giá trị, quyết định cho nhập, cho trở lại quốc tịch Việt nam, …) có thể làm thủ tục cấp hộ chiếu mới lần đầu theo hướng dẫn tại http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/huong-dan-thu-tuc-cap-moi-ho-chieu-cho-cong-dan-viet-nam-dinh-cu-tai-hoa-ky

– Những người có hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn có thể làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu theo hướng dẫn tại http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/cap-doi-ho-chieu-cho-cong-dan-viet-nam-dinh-cu-o-hoa-ky

– Những người sinh ra tại Hoa Kỳ có thể được cấp giấy khai sinh và hộ chiếu Việt Nam, theo hướng dẫn tại http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/cap-ho-chieu-cho-cong-dan-viet-nam-sinh-ra-tai-hoa-ky

HỘ CHIẾU LÀ GIẤY TỜ ĐI LẠI THUẬN TIỆN VỪA LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUỐC TỊCH VIỆT NAM. NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, KHI CÓ HỘ CHIẾU VIỆT NAM CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CÓ THỂ NHẬP CẢNH VIỆT NAM MÀ KHÔNG CẦN XIN THỊ THỰC (VISA), CÓ THỂ NHẬP CẢNH VÀ LƯU TRÚ TẠI CÁC  NƯỚC ASEAN VỚI THỜI HẠN TỚI 30 NGÀY MÀ KHÔNG CẦN XIN THỊ THỰC. CÓ HỘ CHIẾU VIỆT NAM CÒN TẠO THUẬN LỢI TRONG VIỆC LÀM CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN, BẤT ĐỘNG SẢN, V.V.

NOTICE ON REGISTRATION FOR VIETNAMESE NATIONALITY RETENTION

 The National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam has adopted the Law on amendments and supplements to the Law on Vietnamese Nationality on June 24.  The new Law on Vietnamese Nationality provides in its Article 13 that Vietnamese residing overseas, who have not lost their Vietnamese nationality as prescribed by Vietnamese legislations before this Law takes effect can retain their Vietnamese nationality.

 Overseas Vietnamese who have not lost Vietnamese nationality but are unable to show proof of their Vietnamese nationality  as stipulated in Article 11 of the new Law can register their Vietnamese nationality and ask for the issuance of a Vietnamese passport at Vietnamese diplomatic or consular posts overseas.

CONSEQUENTLY, OVERSEAS VIETNAMESE WILL NOT LOSE THEIR VIETNAMESE NATIONALITY IF THEY HAVENOT REGISTERED TO RETAIN THEIR VIETNAMESE NATIONALITY. HOWEVER, THEY CAN APPLY FOR VIETNAM PASSPORT AT VIETNAMESE DIPLOMATIC OR CONSULAR POSTS, SPECIFICALLY:

– Those, who donot have any proof of their Vietnam nationality (such as birth certificate, identity card, valid Vietnamese passport, …) will seek information on how to apply for a new Vietnam passport at

– Those, who have expired Vietnam passport, can have their passport renewed/ replaced, following instructions at

– Those who were born in the United States, are able to apply for Vietnam birth certificate and new Vietnam passport, following instruction at

VIETNAM PASSPORT IS AN OFFICIAL TRAVEL DOCUMENT AND A PROOF OF VIETNAM NATIONALITY. OVERSEAS VIETNAMESE CAN USE THEIR VALID VIETNAM PASSPORTS TO ENTER VIETNAM WITHOUT HAVING TO APPLY FOR VISAS TO VIETNAM, TO ENTER AND STAY UP TO 30 DAYS IN OTHER ASEAN COUNTRIES.

Đăng Ký Để Giữ Quốc Tịch Việt Nam

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Trình tự thực hiện:

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (Cơ quan đại diện Việt Nam thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước nơi người đăng ký giữ quốc tịch đang có quốc tịch hoặc đang thường trú). Trường hợp Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao hoặc chưa có Cơ quan đại diện thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước mà người đăng ký giữ quốc tịch đang thường trú thì việc đăng ký giữ quốc tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước thứ ba theo sự uỷ quyền của Bộ Ngoại giao.

– Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ quốc tịch Việt Nam

Cách thức thực hiện: Người xin đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam nộp trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước nơi người đăng ký giữ quốc tịch đang có quốc tịch hoặc đang thường trú. Trường hợp Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao hoặc chưa có Cơ quan đại diện thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước mà người đăng ký giữ quốc tịch đang thường trú thì việc đăng ký giữ quốc tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước thứ ba theo sự uỷ quyền của Bộ Ngoại giao.

Thành phần hồ sơ:

– Người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam nộp Tờ khai theo mẫu và bản sao giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đó

– Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam không có đủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh không rõ, thì ngoài các thông tin trong Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam còn phải nộp thêm Tờ khai lý lịch và các giấy tờ sau (nếu có) để phục vụ việc xác minh về quốc tịch của người đó:

+ Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;

+ Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Số lượng hồ sơ: không quy định

– Đang có quốc tịch Việt Nam

Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam không có đủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh không rõ, thì ngoài các thông tin trong Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam còn phải nộp thêm Tờ khai lý lịch và các giấy tờ sau (nếu có) để phục vụ việc xác minh về quốc tịch của người đó:

+ Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;

+ Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Điều khoản chuyển tiếp quốc tịch Việt Nam

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, hồ sơ các việc về quốc tịch đã được tiếp nhận trước đó được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Hiệu lực thi hành luật quốc tịch Việt Nam

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Luật này thay thế Luật quốc tịch Việt Nam ngày 20 tháng 5 năm 1998.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành quốc tịch Việt Nam

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Quý khách có thể liên hệ để được tư vấn dịch vụ làm quốc tịch Việt Nam tại:

VIET GREEN VISA – Green VISA, Happy TRIP

Cách Lấy Thẻ Xanh Mỹ Nhanh Nhất &Amp; Quy Trình, Thủ Tục Đăng Ký

Thẻ xanh là thẻ xác nhận tình trạng thường trú nhân của người nước ngoài tại Mỹ. Đạt được thẻ xanh và định cư tại Mỹ là niềm mơ ước của rất nhiều người hiện nay. Tuy nhiên để xin thẻ xanh ở Mỹ, người nộp đơn cần phải đạt được những điều kiện khác nhau tùy thuộc vào diện định cư. Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách lấy thẻ xanh Mỹ phù hợp và nhanh chóng với nhu cầu của bản thân.

1. Điều kiện được cấp thẻ xanh Mỹ

Đương đơn định cư theo diện có mối quan hệ gia đình với công dân Hoa Kỳ

Thân nhân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ: cha mẹ, vợ/chồng, con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi

Thân nhân với từng mức độ ưu tiên:

Ưu tiên 1: Con chưa kết hôn trên 21 tuổi trở lên của công dân Hoa Kỳ

Ưu tiên 2A: Vợ/chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của thường trú nhân

Ưu tiên 2B: Con chưa kết hôn trên 21 tuổi của thường trú nhân

Ưu tiên 3: Con đã kết hôn của công dân Mỹ cùng vợ/chồng và con cái vị thành niên

Ưu tiên 4: Anh/chị em của công dân Hoa Kỳ, vợ/chồng và con cái vị thành niên

Đương đơn định cư theo diện việc làm

Người lao động có khả năng đặc biệt, các giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc

Thành viên của một tổ chức có văn bằng cấp cao hoặc khả năng đặc biệt

Người lao động có tay nghề cao

Người làm việc trong lĩnh vực tôn giáo

Nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp

Đương đơn định cư theo diện đầu tư EB5 – Cách lấy thẻ xanh Mỹ an toàn, nhanh chóng

Ngoài hai hình thức định cư trên, một trong những cách xin thẻ xanh ở Mỹ được quan tâm nhất hiện nay có thể kể đến là chương trình đầu tư định cư EB5. Theo chỉ tiêu của USCIS, mỗi năm 10.000 visa sẽ được cấp dành riêng cho nhà đầu tư nhằm tạo ra được việc làm mới cho công dân Mỹ, giải quyết tình trạng tỷ lệ thất nghiệp cao tại các vùng được chỉ định. Hiện nay, đầu tư EB5 được đánh giá là an toàn và nhanh chóng nhất về quy trình cấp thẻ xanh có điều kiện với chỉ khoảng 36 tháng bao gồm thời gian chờ xét duyệt.

Nếu muốn làm thẻ xanh ở Mỹ thông qua chương trình EB5, nhà đầu tư cần đáp ứng được những điều kiện sau:

Mức đầu tư 500.000 USD cho dự án ở một địa điểm đủ tiêu chuẩn để được chỉ định theo TEA và chứng minh được nguồn tiền đầu tư này hợp pháp

Đảm bảo dự án sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ

Điều đặc biệt của chương trình đầu tư EB5 đó là không yêu cầu về trình độ học vấn, độ tuổi hay kinh nghiệm quản lý kinh doanh của nhà đầu tư. Điều này giúp giảm bớt phần nào những trở ngại trong quá trình xin cấp thẻ xanh và rút ngắn thời gian đáng kể.

2. Quy trình đăng ký nhận thẻ xanh Mỹ

Quy trình làm thẻ xanh đi Mỹ sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp định cư của người nộp đơn. Tuy nhiên nhìn chung đây là các bước mà hầu hết các đương đơn phải trải qua khi xin thẻ xanh ở Mỹ.

Sau khi USCIS chấp thuận đơn xin nhập cư và cấp thị thực cho ứng viên, ứng viên sẽ nộp đơn xin thẻ xanh cho USCIS hoặc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Đương đơn đến một cuộc hẹn để cung cấp các bằng chứng về sinh trắc học như dấu vân tay, hình ảnh và chữ ký

Đương đơn tham gia phỏng vấn với USCIS

Đương đơn chờ đợi quyết định về đơn đăng ký và được cấp thẻ xanh

Interimm – Tư vấn đầu tư định cư Mỹ diện EB5

Hotline: 0931 830 838 – 0901 329 729

Interimm Việt Nam – P.705, Tầng 7, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

Luật Quốc Tịch Việt Nam

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM 2014

Trình tự thực hiện:

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (Cơ quan đại diện Việt Nam thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước nơi người đăng ký giữ quốc tịch đang có quốc tịch hoặc đang thường trú). Trường hợp Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao hoặc chưa có Cơ quan đại diện thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước mà người đăng ký giữ quốc tịch đang thường trú thì việc đăng ký giữ quốc tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước thứ ba theo sự uỷ quyền của Bộ Ngoại giao.

– Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ quốc tịch Việt Nam

Cách thức thực hiện xin giữ quốc tịch Việt Nam gọi 0989 313339: Người xin đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam nộp trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước nơi người đăng ký giữ quốc tịch đang có quốc tịch hoặc đang thường trú. Trường hợp Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao hoặc chưa có Cơ quan đại diện thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước mà người đăng ký giữ quốc tịch đang thường trú thì việc đăng ký giữ quốc tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước thứ ba theo sự uỷ quyền của Bộ Ngoại giao.

Thành phần hồ sơ xin giữ quốc tịch Việt Nam gọi 0989 313339:

– Người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam nộp Tờ khai theo mẫu và bản sao giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đó

– Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam không có đủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh không rõ, thì ngoài các thông tin trong Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam còn phải nộp thêm Tờ khai lý lịch và các giấy tờ sau (nếu có) để phục vụ việc xác minh về quốc tịch của người đó:

+ Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;

+ Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Số lượng hồ sơ xin giữ quốc tịch Việt Nam gọi 0989 313339: không quy định

Thời hạn giải quyết quốc tịch Việt Nam: không quy định cụ thể một việc đăng ký là bao nhiêu ngày, nhưng quy định việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam chỉ đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 là dừng lại và không tiếp nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính quốc tịch Việt Nam: cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quốc tịch Việt Nam: Cơ quan đại diện Việt Nam thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước nơi người đăng ký giữ quốc tịch đang có quốc tịch hoặc đang thường trú.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính quốc tịch Việt Nam: Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) quốc tịch Việt Nam:

– Đang có quốc tịch Việt Nam

Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam không có đủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh không rõ, thì ngoài các thông tin trong Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam còn phải nộp thêm Tờ khai lý lịch và các giấy tờ sau (nếu có) để phục vụ việc xác minh về quốc tịch của người đó:

+ Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;

Điều khoản chuyển tiếp quốc tịch Việt Nam

+ Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Hiệu lực thi hành luật quốc tịch Việt Nam gọi cho 0989 313339 để được tư vấn nhanh

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, hồ sơ các việc về quốc tịch đã được tiếp nhận trước đó được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành quốc tịch Việt Nam gọi cho 0989 313339 để được tư vấn

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Luật này thay thế Luật quốc tịch Việt Nam ngày 20 tháng 5 năm 1998.

VIET GREEN VISA – Green VISA, Happy TRIP

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Quý khách có thể liên hệ để được tư vấn dịch vụ làm quốc tịch Việt Nam tại:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Báo Về Thủ Tục Đăng Ký Giữ Quốc Tịch trên website Ngubao.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!