Đề Xuất 3/2023 # Top 100 Mã Excel Vba Macros Hữu Dụng # Top 12 Like | Ngubao.com

Đề Xuất 3/2023 # Top 100 Mã Excel Vba Macros Hữu Dụng # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Top 100 Mã Excel Vba Macros Hữu Dụng mới nhất trên website Ngubao.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Top 100 mã Excel VBA Macros hữu dụng

8/28/2019

Bạn có thể sử dụng những mã code này ngay cả khi bạn chưa từng sử dụng VBA trước đây.

Nhưng điều đầu tiên phải biết là:

Mã Macro là gì?

Trong Excel, mã macro là một mã lập trình được viết bằng ngôn ngữ VBA (Visual Basic for Applications).

Ý tưởng đằng sau việc sử dụng mã là để tự động hóa một hành động mà nếu không bạn phải thực hiện thủ công trong Excel.

Sử dụng mã Macro trong Excel

Trước khi sử dụng những mã này, đảm bảo rằng bạn có Developer Tab trên thanh Excel để truy cập VB Editor.

Sau khi bạn kích hoạt Developer Tab…

Di chuyển đến developer tab của bạn và

nhấp chọn “Visual Basic”.

Phía bên trái trên “Project Window”, nhấp chuột phải vào tên workbook của bạn và chèn vào một module mới.

Dán mã code của bạn vào trong module đó và đóng lại.

Bây giờ, di chuyển đến developer tab và nhấp chuột vào Macro.

Macro sẽ hiển thị một cửa sổ danh sách các macro có trong tệp của bạn, từ đó bạn có thể chạy các macro có trong danh sách đó.

BASIC CODE

Những mã code VBA này sẽ giúp bạn thực hiện một số công việc cơ bản trong nháy mắt mà bạn thường làm trên bảng tính.

Add Serial Numbers (đánh số thự tự tự động)

Code macro này sẽ giúp bạn bổ sung số serial tự động trên trang Excel.

Sau khi bạn chạy mã macro này, màn hình sẽ hiển thị input box để bạn nhập tối đa số serial và sau đó, nó sẽ chèn các số vào cột theo thứ tự.

Sub AddSerialNumbers()

Dim i As Integer

On Error GoTo Last

i = InputBox("Enter Value", "Enter Serial Numbers")

For i = 1 To i

ActiveCell.Value = i

ActiveCell.Offset(1, 0).Activate

Next i

Last:Exit Sub

End Sub

  Add Multiple Columns (chèn cột)

  Sau khi chạy mã macro, màn hình sẽ hiển thị một input box và bạn phải nhập số cột mà bạn muốn chèn.

  Sub InsertMultipleColumns()

  Dim i As Integer

  Dim j As Integer

  ActiveCell.EntireColumn.Select

  On Error GoTo Last

  i = InputBox(“Enter number of columns to insert”, “Insert         Columns”)

  For j = 1 To i

  Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromRightorAbove

  Next j

  Last:Exit Sub

  End Sub

   Add Multiple Rows (chèn dòng)

   Sau khi chạy mã macro, màn hình sẽ hiển thị một input box và bạn phải nhập số hàng mà bạn muốn chèn.

   Sub InsertMultipleRows()

   Dim i As Integer

   Dim j As Integer

   ActiveCell.EntireRow.Select

   On Error GoTo Last

   i = InputBox(“Enter number of columns to insert”, “Insert

   Columns”)

   For j = 1 To i

   Selection.Insert Shift:=xlToDown,

   CopyOrigin:=xlFormatFromRightorAbove

   Next j

   Last:Exit Sub

   End Sub                 

    Auto Fit Columns (tự động canh các cột)

    Nhanh chóng tự động khớp tất cả các hàng trong worksheet của bạn.

    Mã macro này sẽ chọn tất cả các ô trong worksheet và tự động khớp ngay lập tức các cột.

    Sub AutoFitColumns()

    Cells.Select

    Cells.EntireColumn.AutoFit

    End Sub

     Auto Fit Rows (tự động canh các dòng)

     Bạn có thể sử dụng mã code này để tự động khớp tất cả các hàng trong worksheet.

     Khi bạn chạy mã này, nó sẽ chọn tất cả các ô trong worksheet và tự động khớp ngay lập tức các hàng.

     Sub AutoFitRows()

     Cells.Select

     Cells.EntireRow.AutoFit

     End Sub

      Remove Text Wrap (bỏ chế độ wrap text)

      Mã code này sẽ giúp bạn xóa text wrap khỏi toàn bộ worksheet với một cái nhấp chuột. Đầu tiên nó sẽ chọn tất cả các cột và sau đó xóa text wrap và tự động khớp các hàng và cột.

      Sub RemoveWrapText()

      Cells.Select

      Selection.WrapText = False

      Cells.EntireRow.AutoFit

      Cells.EntireColumn.AutoFit

      End Sub

       Unmerge Cells (không kết nối các ô)

       Chọn các ô và chạy mã này, nó sẽ không sát nhập tất cả các ô vừa chọn với dữ liệu bị mất của bạn.                                            

       Sub UnmergeCells()

       Selection.UnMerge

       End Sub

        Open Calculator (mở máy tính trên excel)

        Trong cửa sổ có một máy tính cụ thể và sử dụng mã macro này, bạn có thể mở máy tính trực tiếp từ Excel cho việc tính toán.

        Sub OpenCalculator()

        Application.ActivateMicrosoftApp Index:=0

        End Sub

         Add Header/Footer Date (thêm ngày ở chân trang/đầu trang)

         Sử dụng mã này để bổ sung ngày vào phần header và footer trong worksheet.

         Bạn có thể điều chỉnh mã này để đổi từ header sang footer.

         Sub dateInHeader()

         With ActiveSheet.PageSetup

         .LeftHeader = “”

         .CenterHeader = “&D”

         .RightHeader = “”

         .LeftFooter = “”

         .CenterFooter = “”

         .RightFooter = “”

         End With

         ActiveWindow.View = xlNormalView

         End Sub

          Custom Header/Footer (chèn đầu trang/chân trang theo ý bạn)

          Nếu bạn muốn chèn header tùy chỉnh thì đây là một mã dành cho bạn.

          Chạy mã này, nhập giá trị tùy chỉnh vào input box. Để thay đổi liên kết của header hoặc footer, bạn có thể điều chỉnh mã.

          Sub customHeader()

          Dim myText As Stringmy

          Text = InputBox(“Enter your text here”, “Enter Text”)

          With ActiveSheet.PageSetup

          .LeftHeader = “”

          .CenterHeader = myText

          .RightHeader = “”

          .LeftFooter = “”

          .CenterFooter = “”

          .RightFooter = “”

          End With

          End Sub 

          Formatting Codes

          Những mã VBA này sẽ giúp bạn định dạng các ô và phạm vi bằng cách sử dụng một số tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể.

           Highlight Duplicates from Selection (tô màu các ô cùng giá trị trong vùng được chọn)

           Mã macro này sẽ kiểm tra mỗi ô bạn chọn và làm nổi bật các giá trị trùng lặp.    

           Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc từ mã này.

           Sub HighlightDuplicateValues()

           Dim myRange As Range

           Dim myCell As Range

           Set myRange = Selection

           For Each myCell In myRange

           myCell.Interior.ColorIndex = 36

           End If

           Next myCell

           End Sub

            Highlight the Active Row and Column

            Đây là những bước để thực hiện mã code này nhanh chóng.

            Mở VBE (ALT + F11).

            Di chuyển đến Project Explorer (Crtl + R, If hidden).

            Chọn workbook của bạn và nhấp đúp chuột vào tên một worksheet cụ thể mà bạn muốn kích hoạt mã macro.

            Đóng VBE và bạn đã hoàn thành.

            Hãy lưu ý rằng, khi áp dụng mã macro này bạn sẽ không thể điều chỉnh ô bằng cách nhấp đúp chuột.

            Cancel As Boolean)

            Dim strRange As String

            strRange = Target.Cells.Address & “,” Target.Cells.EntireColumn.Address & “,” & _

            Target.Cells.EntireRow.Address

            Range(strRange).Select

            End Sub

             Highlight Top 10 Values

             Chỉ chọn một phạm vi và chạy mã macro này và nó sẽ làm nổi bật top 10 values với màu xanh.

             Sub TopTen()

             Selection.FormatConditions.AddTop10

             Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).S

             tFirstPriority

             With Selection.FormatConditions(1)

             .TopBottom = xlTop10Top

             .Rank = 10

             .Percent = False

             End With

             With Selection.FormatConditions(1).Font

             .Color = -16752384

             .TintAndShade = 0

             End With

             With Selection.FormatConditions(1).Interior

             .PatternColorIndex = xlAutomatic

             .Color = 13561798

             .TintAndShade = 0

             End With

             Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False

             End Sub

              Highlight Named Ranges

              Nếu bạn không chắc chắn bao nhiêu phạm vi được chỉ định trong worksheet của bạn thì bạn có thể sử dụng mã này để làm nổi bật chúng.

              Sub HighlightRanges()

              Dim RangeName As Name

              Dim HighlightRange As Range

              On Error Resume Next

              For Each RangeName In ActiveWorkbook.Names

              Set HighlightRange = RangeName.RefersToRange

              HighlightRange.Interior.ColorIndex = 36

              Next RangeName

              End Sub

               Highlight Greater than Values

               Sau khi chạy mã này, nó sẽ yêu cầu giá trị mà bạn muốn làm nổi bật các giá trị lớn hơn.

               Sub HighlightGreaterThanValues()

               Dim i As Integer

               i = InputBox(“Enter Greater Than Value”, “Enter Value”)

               Selection.FormatConditions.Delete

               Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue,

               Operator:=xlGreater, Formula1:=i

               Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).S

               tFirstPriority

               With Selection.FormatConditions(1)

               .Font.Color = RGB(0, 0, 0)

               .Interior.Color = RGB(31, 218, 154)

               End With

               End Sub

                Highlight Lower than Values

                Sau khi chạy mã này, nó sẽ yêu cầu giá trị mà bạn muốn làm nổi bật các giá trị thấp hơn.

                Sub HighlightLowerThanValues()

                Dim i As Integer

                i = InputBox(“Enter Lower Than Value”, “Enter Value”)

                Selection.FormatConditions.Delete

                Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue,

                Operator:=xlLower, Formula1:=i

                Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).S

                tFirstPriority

                With Selection.FormatConditions(1)

                .Font.Color = RGB(0, 0, 0)

                .Interior.Color = RGB(217, 83, 79)

                End With

                End Sub

                 Highlight Negative Numbers

                 Chọn một pham vi các ô và chạy mã này. Nó sẽ kiểm tra mỗi ô trong phạm vi này và làm nổi bật tất cả các ô có (negative numbers).

                 Sub highlightNegativeNumbers()

                 Dim Rng As Range

                 For Each Rng In Selection

                 If WorksheetFunction.IsNumber(Rng) Then

                 If Rng.Value < 0 Then

                 Rng.Font.Color= -16776961

                 End If

                 End If

                 Next

                 End Sub

                  Highlight Specific Text

                  Giả sử bạn có một tệp dữ liệu lớn và bạn muốn kiểm tra một giá trị cụ thể. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng mã này. Khi bạn chạy nó, màn hình sẽ hiện input box để bạn nhập giá trị muốn tìm kiếm.

                  Sub highlightValue()

                  Dim myStr As String

                  Dim myRg As Range

                  Dim myTxt As String

                  Dim myCell As Range

                  Dim myChar As String

                  Dim I As Long

                  Dim J As Long

                  On Error Resume Next

                  myTxt= ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal

                  Else

                  myTxt= ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal

                  End If

                  LInput: Set myRg= Application.InputBox(“please select the data

                  range:”, “Selection Required”, myTxt, , , , , 8)

                  If myRg Is Nothing Then

                  Exit Sub

                  MsgBox”not support multiple columns” GoToLInput

                  End If

                  MsgBox”the selected range can only contain two columns “

                  GoTo LInput

                  End If

                  For I = 0 To myRg.Rows.Count-1

                  myStr= myRg.Range(“B1”).Offset(I, 0).Value

                  With myRg.Range(“A1”).Offset(I, 0)

                  .Font.ColorIndex= 1

                  For J = 1 To Len(.Text)

                  Mid(.Text, J, Len(myStr)) = myStrThen

                  .Characters(J, Len(myStr)).Font.ColorIndex= 3

                  Next

                  End With

                  Next I

                  End Sub

                   Highlight Cells with Comments

                   Sub highlightCommentCells()

                   Selection.SpecialCells(xlCellTypeComments).Select

                   Selection.Style= “Note”

                   End Sub

                    Highlight Alternate Rows in the Selection

                    Với việc làm nổi bật các hàng thay thế, bạn có thể dễ dàng đọc dữ liệu hơn. Và vì điều này, bạn có thể sử dụng mã VBA bên dưới. Mã chỉ đơn giản làm nổi bật mỗi hàng thay thế trong phạm vi được chọn.

                    Sub highlightAlternateRows()

                    Dim rng As Range

                    For Each rng In Selection.Rows

                    If rng.RowMod 2 = 1 Then

                    rng.Style= “20% -Accent1”

                    rng.Value= rng^ (1 / 3)

                    Else

                    End If

                    Next rng

                    End Sub

                     Highlight Cells with Misspelled Words

                     Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra tất cả các hàng về lỗi chính tả thì đây là một mã dành cho bạn. Mã sẽ kiểm tra mỗi ô được chọn và làm nổi bật ô đó khi có lỗi chính tả.

                     Sub HighlightMisspelledCells()

                     Dim rng As Range

                     For Each rng In ActiveSheet.UsedRange

                     If Not Application.CheckSpelling(word:=rng.Text) Then

                     rng.Style= “Bad” End If

                     Next rng

                     End Sub

                      Highlight Cells With Error in the Entire Worksheet

                      Mã này sẽ giúp bạn làm nổi bật và đếm tất cả các ô có lỗi.

                      Chỉ việc chạy mã này và mã sẽ trả lại một thông báo có số ô lỗi và làm nổi bật tất cả các ô đó.

                      Sub highlightErrors()

                      Dim rng As Range

                      Dim i As Integer

                      For Each rng In ActiveSheet.UsedRange

                      If WorksheetFunction.IsError(rng) Then

                      i = i + 1 rng.Style = “bad”

                      End If

                      Next rng

                      MsgBox “There are total ” & i & ” error(s) in this worksheet.”

                      End Sub

                       Highlight Cells with a Specific Text in Worksheet

                       Mã này sẽ giúp bạn đếm các ô có giá trị cụ thể mà bạn sẽ đề cập và sau đó, mã sẽ làm nổi bật tất cả các ô đó.

                       Sub highlightSpecificValues()

                       Dim rng As Range

                       Dim i As Integer

                       Dim c As Variant

                       c = InputBox(“Enter Value To Highlight”)

                       For Each rng In ActiveSheet.UsedRange

                       If rng = c Then

                       rng.Style = “Note”

                       i = i + 1

                       End If

                       Next rng

                       MsgBox “There are total ” & i &” “& c & ” in this worksheet.”

                       End Sub

                        Highlight all the Blank Cells Invisible Space

                        Đôi khi có những ô trống nhưng chúng có một khoảng trống duy nhất và vì vậy, sẽ rất khó để nhận biết chúng. Mã này sẽ giúp bạn kiểm tra tất cả các ô trong worksheet và làm nổi bật các ô có khoảng trống nhất định.

                        Sub blankWithSpace()

                        Dim rng As Range

                        For Each rng In ActiveSheet.UsedRange

                        If rng.Value = ” ” Then

                        rng.Style = “Note”

                        End If

                        Next rng

                        End Sub

                         Highlight Max Value In The Range

                         Mã này sẽ kiểm tra tất cả các ô được chọn và làm nổi bật ô đó với giá trị lớn nhất.

                         Sub highlightMaxValue()

                         Dim rng As Range

                         For Each rng In Selection

                         If rng = WorksheetFunction.Max(Selection) Then

                         rng.Style = “Good”

                         End If

                         Next rng

                         End Sub

                          Highlight Min Value In The Range

                          Mã sẽ kiểm tra tất cả các ô được chọn và làm nổi bật ô đó với giá trị nhỏ nhất.

                          Sub highlightMinValue()

                          Dim rng As Range

                          For Each rng In Selection

                          If rng = WorksheetFunction.Min(Selection) Then

                          rng.Style = “Good”

                          End If

                          Next rng

                          End Sub

                           Highlight Unique Values

                           Các mã này sẽ làm nổi bật tất cả các ô được chọn mà có giá trị duy nhất.

                           Sub highlightUniqueValues()

                           Dim rng As Range

                           Set rng = Selection

                           rng.FormatConditions.Delete

                           Dim uv As UniqueValues

                           Set uv = rng.FormatConditions.AddUniqueValues

                           uv.DupeUnique = xlUnique

                           uv.Interior.Color = vbGreen

                           End Sub

                            Highlight Difference in Columns

                            Sử dụng mã này bạn có thể làm nổi bật sự khác biệt giữa 2 cột (các ô tương ứng).

                            Sub columnDifference()

                            Range(“H7:H8,I7:I8”).Select

                            Selection.ColumnDifferences(ActiveCell).Select

                            Selection.Style= “Bad”

                            End Sub

                             Highlight Difference in Rows

                             Sử dụng mã này bạn có thể làm nổi bật sự khác nhau giữa 2 hàng (các ô tương ứng).

                             Sub rowDifference()

                             Range(“H7:H8,I7:I8”).Select

                             Selection.RowDifferences(ActiveCell).Select

                             Selection.Style= “Bad”

                             End Sub

                             Printing Codes

                             Những mã macro này sẽ giúp bạn tự động in một số công việc mà có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

                              Print Comments

                              Sub printComments()

                              With ActiveSheet.PageSetup

                              .printComments= xlPrintSheetEnd

                              End With

                              End Sub

                               Print Narrow Margin

                               Sử dụng mã VBA này để in giấy có lề hẹp. Khi bạn chạy mã macro này, mã sẽ tự động thay đổi lề thành hẹp.

                               Sub printNarrowMargin()

                               With ActiveSheet.PageSetup

                               .LeftMargin= Application

                               .InchesToPoints(0.25)

                               .RightMargin= Application.InchesToPoints(0.25)

                               .TopMargin= Application.InchesToPoints(0.75)

                               .BottomMargin= Application.InchesToPoints(0.75)

                               .HeaderMargin= Application.InchesToPoints(0.3)

                               .FooterMargin= Application.InchesToPoints(0.3)

                               End With

                               ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOutCopies:=1, Collate:=True,

                               IgnorePrintAreas:=False

                               End Sub

                                Print Selection

                                Mã này sẽ giúp bạn in phạm vi được chọn. Bạn không cần phải di chuyển đến mục printing options và cài đặt phạm vi in. bạn chỉ việc chọn một phạm vi và chạy mã này.

                                Sub printSelection()

                                Selection.PrintOutCopies:=1, Collate:=True

                                End Sub

                                 Print Custom Pages

                                 Thay vì sử dụng cài đặt từ print options, bạn có thể sử dụng mã này để in phạm vi trang điều chỉnh.

                                 Ví dụ bạn muốn từ trang 5 đến trang10. Bạn chỉ cần chạy mã VBA này và nhập trang bắt đầu và trang kết thúc.

                                 Sub printCustomSelection()

                                 Dim startpageAs Integer

                                 Dim endpageAs Integer

                                 startpage= InputBox(“Please Enter Start Page number.”, “Enter

                                 Value”)

                                 If Not WorksheetFunction.IsNumber(startpage) Then

                                 MsgBox”Invalid Start Page number. Please try again.”, “Error”

                                 Exit Sub

                                 End If

                                 endpage= InputBox(“Please Enter End Page number.”, “Enter

                                 Value”)

                                 If Not WorksheetFunction.IsNumber(endpage) Then

                                 MsgBox”Invalid End Page number. Please try again.”, “Error”

                                 Exit Sub

                                 End If

                                 Selection.PrintOutFrom:=startpage, To:=endpage, Copies:=1,

                                 Collate:=True

                                 End Sub

                                 Worksheet Codes

                                 Những mã macro này sẽ giúp bạn kiểm soát và quản lý worksheets theo một cách đơn giản và tiết kiệm rất nhiều thời gian.

                                  Hide all but the Active Worksheet

                                  Ví dụ bạn muốn ẩn tất cả các worksheets trong workbook của bạn ngoài worksheet đang hoạt động. Mã macro này sẽ giúp bạn làm điều này.

                                  Sub HideWorksheet()

                                  Dim ws As Worksheet

                                  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets

                                  ws.Visible = xlSheetHidden

                                  End If

                                  Next ws

                                  End Sub

                                   Unhide all Hidden Worksheets

                                   Mã này dành cho việc nếu bạn muốn hiển thị tất cả các worksheets mà bạn đã ẩn trong mà trước.                                                                                                                       

                                   Sub UnhideAllWorksheet()

                                   Dim ws As Worksheet

                                   For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets

                                   ws.Visible = xlSheetVisible

                                   Next ws

                                   End Sub

                                    Delete all but the Active Worksheet

                                    Mã này rất hữu ích cho bạn nếu bạn muốn xóa tất cả các worksheet ngoại trừ sheet đang hoạt động.

                                    Khi bạn chạy mã này, mã sẽ so sánh tên workwheet đang hoạt động với các worksheet khác và sau đó xóa chúng.

                                    Sub DeleteWorksheets()

                                    Dim ws As Worksheet

                                    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets

                                    Application.DisplayAlerts = False

                                    ws.Delete

                                    Application.DisplayAlerts = True

                                    End If

                                    Next ws

                                    End Sub

                                     Protect all Worksheets Instantly

                                     Đây là mã dành cho bạn nếu bạn muốn protect các worksheet chỉ trong một lần.

                                     Sub ProtectAllWorskeets()

                                     Dim ws As Worksheet

                                     Dim ps As String

                                     ps = InputBox(“Enter a Password.”, vbOKCancel)

                                     For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets

                                     ws.Protect Password:=ps

                                     Next ws

                                     End Sub

                                      Resize All Charts in a Worksheet.

                                      Tạo các chart có cùng một kích cỡ. mã macro này sẽ giúp bạn tạo tất cả các chart có chung kích cỡ. Bạn có thể thay đổi chiều cao và chiều rộng của chart bằng cách thay đổi nó trong mã macro.

                                      Sub Resize_Charts()

                                      Dim i As Integer

                                      For i = 1 To ActiveSheet.ChartObjects.Count

                                      With ActiveSheet.ChartObjects(i)

                                      .Width = 300

                                      .Height = 200

                                      End With

                                      Next i

                                      End Sub

                                       Insert Multiple Worksheets

                                       Bạn có thể sử dụng mã này nếu bạn muốn thêm nhiều worksheet trong workbook của bạn chỉ trong một bước.

                                       Khi bạn chạy mã macro này, bạn sẽ nhận được input box để nhập tổng số sheet mà bạn muốn nhập.

                                       Sub InsertMultipleSheets()

                                       Dim i As Integer

                                       i = InputBox(“Enter number of sheets to insert.”, “Enter

                                       Multiple Sheets”)

                                       Sheets.Add After:=ActiveSheet, Count:=i

                                       End Sub

                                        Protect worksheet

                                        Nếu bạn muốn protect worksheet, bạn có thể sử dụng mã này.

                                        Bạn chỉ cần nhập password của bạn vào trong mã.

                                        Sub ProtectWS()

                                        ActiveSheet.Protect “mypassword”, True, True

                                        End Sub

                                         Un-Protect Worksheet

                                         Nếu bạn không muốn protect worksheet, bạn có thể sử dụng mà macro này.

                                         Bạn chỉ cần nhập password mà bạn đã sử dụng khi protect worksheet của bạn.

                                         Sub UnprotectWS()

                                         ActiveSheet.Unprotect “mypassword”

                                         End Sub

                                          Sort Worksheets

                                          Mã này sẽ giúp bạn sắp xếp worksheets trong workbook dựa vào tên của worksheet.

                                          Sub SortWorksheets()

                                          Dim i As Integer

                                          Dim j As Integer

                                          Dim iAnswer As VbMsgBoxResult

                                          iAnswer = MsgBox(“Sort Sheets in Ascending Order?” & Chr(10) _

                                          vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1, “Sort

                                          Worksheets”)

                                          For i = 1 To Sheets.Count

                                          For j = 1 To Sheets.Count – 1

                                          If iAnswer = vbYes Then

                                          Sheets(j).Move After:=Sheets(j + 1)

                                          End If

                                          ElseIf iAnswer = vbNo Then

                                          If UCase$(Sheets(j).Name) < UCase$(Sheets(j + 1).Name) Then

                                          Sheets(j).Move After:=Sheets(j + 1)

                                          End If

                                          End If

                                          Next j

                                          Next i

                                          End Sub          

                                           Protect all the Cells With Formulas

                                           Sub lockCellsWithFormulas()

                                           With ActiveSheet

                                           .Unprotect

                                           .Cells.Locked = False

                                           .Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Locked = True

                                           .Protect AllowDeletingRows:=True

                                           End With

                                           End Sub

                                            Delete all Blank Worksheets

                                            Chạy mã này và mã sẽ kiểm tra tất cả các worksheets trong workbook đang hoạt động và xóa chúng nếu có một worksheet trống.

                                            Sub deleteBlankWorksheets()

                                            Dim Ws As Worksheet

                                            On Error Resume Next

                                            Application.ScreenUpdating= False

                                            Application.DisplayAlerts= False

                                            For Each Ws In Application.Worksheets

                                            If Application.WorksheetFunction.CountA(Ws.UsedRange) = 0 Then

                                            Ws.Delete

                                            End If

                                            Next

                                            Application.ScreenUpdating= True

                                            Application.DisplayAlerts= True

                                            End Sub

                                             Unhide all Rows and Columns

                                             Thay vì hiển thị từng hàng và cột một cách thủ công, bạn có thể sử dụng mã này để thực hiện chỉ trong một bước.

                                             Sub UnhideRowsColumns()

                                             Columns.EntireColumn.Hidden = False

                                             Rows.EntireRow.Hidden = False

                                             End Sub

                                              Save Each Worksheet as a Single PDF

                                              mã này chỉ đơn giản lưu tất cả worksheet vào một tệp PDF riêng. Bạn chỉ cần thay đổi tên tệp từ mã này.

                                              Sub SaveWorkshetAsPDF()

                                              Dimws As Worksheet

                                              For Each ws In Worksheetsws.ExportAsFixedFormat xlTypePDF,

                                              “ENTER-FOLDER-NAME-HERE” & chúng tôi & “.pdf” Nextws

                                              End Sub

                                               Disable Page Breaks

                                               Bạn có thể sử dụng mã này để vô hiệu hóa ngắt trang. Mã đơn giản chỉ vô hiệu hóa ngắt trang từ các workbook đang mở.

                                               Sub DisablePageBreaks()

                                               Dim wbAs Workbook

                                               Dim wksAs Worksheet

                                               Application.ScreenUpdating= False

                                               For Each wbIn Application.Workbooks

                                               For Each ShtIn wb.WorksheetsSht.DisplayPageBreaks= False

                                               Next Sht

                                               Next wb

                                               Application.ScreenUpdating= True

                                               End Sub         

                                               Workbook Codes

                                               Những mã này sẽ giúp bạn thực hiện các công việc workbook một cách đơn giản và không phải tốn nhiều công sức.

                                                Create a Backup of a Current Workbook

                                                Đây là một trong những mã macro hữu ích nhất có thể giúp bạn lưu một tệp hỗ trợ cho workbook của bạn.

                                                Mã sẽ lưu một tệp hỗ trợ trực tiếp với tệp hiện tại được lưu và mã cũng sẽ bổ sung ngày và tên của tệp.

                                                Sub FileBackUp()

                                                ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=ThisWorkbook.Path & _

                                                “” & Format(Date, “mm-dd-yy”) & ” ” & _

                                                ThisWorkbook.name

                                                End Sub

                                                 Close all Workbooks at Once

                                                 Bạn sử dụng mã này để đóng tất cả các workbook đang mở.

                                                 Đầu tiên, mã sẽ kiểm tra từng workbook một và đóng chúng lại. Nếu có bất kỳ worksheet nào chưa được lưu, bạn sẽ nhận được thông báo để lưu.

                                                 Sub CloseAllWorkbooks()

                                                 Dim wbs As Workbook

                                                 For Each wbs In Workbooks

                                                 wbs.Close SaveChanges:=True

                                                 Next wb

                                                 End Sub

                                                  Copy Active Worksheet into a New Workbook

                                                  Ví dụ, nếu bạn muốn sao chép worksheet đang hoạt động vào một workbook mới, bạn chỉ cần chạy mã macro và mã sẽ thực hiện cho bạn.

                                                  Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian.

                                                  Sub CopyWorksheetToNewWorkbook()

                                                  ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy _

                                                  Before:=Workbooks.Add.Worksheets(1)

                                                  End Sub

                                                   Active Workbook in an Email

                                                   Sử dụng mã macro này để gửi active workbook của bạn bằng email một cách nhanh chóng.

                                                   Bạn có thể thay đổi tên, email, nội dung trong mã và nếu bạn muốn gửi trực tiếp email này, sử dụng “.Send” thay vì “.Display”.

                                                   Sub Send_Mail()

                                                   Dim OutApp As Object

                                                   Dim OutMail As Object

                                                   Set OutApp = CreateObject(“Outlook.Application”)

                                                   Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

                                                   With OutMail

                                                   .to = “Sales@FrontLinePaper.com”

                                                   .Subject = “Growth Report”

                                                   .Body = “Hello Team, Please find attached Growth Report.”

                                                   .Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName

                                                   .display

                                                   End With

                                                   Set OutMail = Nothing

                                                   Set OutApp = Nothing

                                                   End Sub

                                                    Add Workbook to a Mail Attachment

                                                    Sau khi chạy mã này, mã sẽ mở ứng dụng thư mặc định của bạn và active workbook sẽ được đính kèm với mail.

                                                    Sub OpenWorkbookAsAttachment()

                                                    Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show

                                                    End Sub

                                                     Welcome Message

                                                     Bạn có thể sử dụng auto_open để thực hiện công việc mở một tệp tin và bạn chỉ cần chỉ định mã macro “auto_open”.

                                                     Sub auto_open()

                                                     MsgBox “Welcome To ExcelChamps & Thanks for downloading this

                                                     file.”

                                                     End Sub

                                                      Closing Message

                                                      Bạn có thể sử dụng close_open để thực hiện công việc mở một tệp tin và bạn chỉ cần chỉ định mã macro “close_open”.

                                                      Sub auto_close()

                                                      MsgBox “Bye Bye! Don’t forget to check other cool stuff on

                                                      excelchamps.com”

                                                      End Sub

                                                       Count Open Unsaved Workbooks

                                                       Ví dụ bạn đang mở 5-10 workbook, bạn có thể sử dụng mã này để biết được số workbook chưa được lưu.

                                                       Sub VisibleWorkbooks()

                                                       Dim book As Workbook

                                                       Dim i As Integer

                                                       For Each book In Workbooks

                                                       If book.Saved = False Then

                                                       i = i + 1

                                                       End If

                                                       Next book

                                                       MsgBox i

                                                       End Sub

                                                       Pivot Table Codes

                                                       Các mã này sẽ giúp bạn quản lý và thực hiện một số thay đổi trong pivot table chỉ trong nháy mắt.

                                                        Hide Pivot Table Subtotals

                                                        Bạn chỉ cần chạy mã này để ẩn tất cả các subtotal.

                                                        Đầu tiên, bạn chọn một ô từ pivot table. Sau đó, thực hiện chạy mã này.

                                                        Sub HideSubtotals()

                                                        Dim pt As PivotTable

                                                        Dim pf As PivotField

                                                        On Error Resume Next

                                                        Set pt = ActiveSheet.PivotTables(ActiveCell.PivotTable.name)

                                                        If pt Is Nothing Then

                                                        MsgBox “You must place your cursor inside of a PivotTable.”

                                                        Exit Sub

                                                        End If

                                                        For Each pf In pt.PivotFields

                                                        pf.Subtotals(1) = True

                                                        pf.Subtotals(1) = False

                                                        Next pf

                                                        End Sub

                                                         Refresh All Pivot Tables

                                                         Đây là một phương pháp để làm mới các pivot table nhanh chóng.

                                                         Chỉ cần chạy mã này, các pivot table trong workbook của bạn sẽ được làm mới chỉ trong một bước.

                                                         Sub CloseAllWorkbooks()

                                                         Dim wbs As Workbook

                                                         For Each wbs In Workbooks

                                                         wbs.Close SaveChanges:=True

                                                         Next wb

                                                         End Sub

                                                          Auto Update Pivot Table Range

                                                          Nếu bạn không sử dụng các bảng Excel, bạn có thể sử dụng mã này để nâng cấp phạm vi pivot table.

                                                          Sub UpdatePivotTableRange()

                                                          Dim Data_Sheet As Worksheet

                                                          Dim Pivot_Sheet As Worksheet

                                                          Dim StartPoint As Range

                                                          Dim DataRange As Range

                                                          Dim PivotName As String

                                                          Dim NewRange As String

                                                          Dim LastCol As Long

                                                          Dim lastRow As Long

                                                          ‘Set Pivot Table & Source Worksheet

                                                          Set Data_Sheet = ThisWorkbook.Worksheets(“PivotTableData3”)

                                                          Set Pivot_Sheet = ThisWorkbook.Worksheets(“Pivot3”)

                                                          ‘Enter in Pivot Table Name

                                                          PivotName = “PivotTable2”

                                                          ‘Defining Staring Point & Dynamic Range

                                                          Data_Sheet.Activate

                                                          Set StartPoint = Data_Sheet.Range(“A1”)

                                                          LastCol = StartPoint.End(xlToRight).Column

                                                          DownCell = StartPoint.End(xlDown).Row

                                                          Set DataRange = Data_Sheet.Range(StartPoint, Cells(DownCell, LastCol))

                                                          NewRange = Data_Sheet.Name & “!” & DataRange.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)

                                                          ‘Change Pivot Table Data Source Range Address

                                                          Pivot_Sheet.PivotTables(PivotName). _

                                                          ChangePivotCache ActiveWorkbook. _

                                                          PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=NewRange)

                                                          ‘Ensure Pivot Table is Refreshed

                                                          Pivot_Sheet.PivotTables(PivotName).RefreshTable

                                                          ‘Complete Message

                                                          Pivot_Sheet.Activate

                                                          MsgBox “Your Pivot Table is now updated.”

                                                          End Sub

                                                           Disable/Enable Get Pivot Data

                                                           Để vô hiệu hóa/kích hoạt chức năng GetPivotData, bạn cần sử dụng Excel option.

                                                           Sub activateGetPivotData()

                                                           Application.GenerateGetPivotData = True

                                                           End Sub

                                                           Sub deactivateGetPivotData()

                                                           Application.GenerateGetPivotData = False

                                                           End Sub

                                                           Charts Codes

                                                           Sử dụng những mã VBA này để quản lý charts trong Excel và tiết kiệm được nhiều thời gian của bạn.

                                                            Change Chart Type

                                                            Mã này sẽ giúp bạn chuyển đổi loại chart mà cần phải sử dụng các chart option từ tab.

                                                            Bạn chỉ cần chỉ rõ loại chart nào mà bạn muốn chuyển đổi.

                                                            Mã bên dưới sẽ được chọn chuyển đổi đến một column chart được tập hợp.

                                                            Có nhiều mã code khác nhau dành cho các loại chart khác nhau, bạn có thể tìm thấy các loại đó ở đây.

                                                            Sub ChangeChartType()

                                                            ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered

                                                            End Sub

                                                             Paste Chart as an Image

                                                             Mã này sẽ giúp bạn chuyển đổi chart sang hình ảnh.

                                                             Bạn chỉ cần chọn chart và chạy mã này.

                                                             Sub ConvertChartToPicture()

                                                             ActiveChart.ChartArea.Copy

                                                             ActiveSheet.Range(“A1”).Select

                                                             ActiveSheet.Pictures.Paste.Select

                                                             End Sub

                                                              Add Chart Title

                                                              Đầu tiên, bạn cần phải chọn chart và chạy mã này.

                                                              Bạn sẽ nhận được một input box để nhập tiêu đề chart.

                                                              Sub AddChartTitle()

                                                              Dim i As Variant

                                                              i = InputBox(“Please enter your chart title”, “Chart Title”)

                                                              On Error GoTo Last

                                                              ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleAboveChart)

                                                              ActiveChart.ChartTitle.Text = i

                                                              Last:

                                                              Exit Sub

                                                              End Sub

                                                              Advanced Codes

                                                               Save Selected Range as a PDF

                                                               Nếu bạn muốn ẩn tất cả các subtotal, chỉ cần chạy mã này.

                                                               Đầu tiên, bạn chọn một ô từ pivot table. Sau đó, thực hiện chạy mã này.

                                                               Sub HideSubtotals()

                                                               Dim pt As PivotTable

                                                               Dim pf As PivotField

                                                               On Error Resume Next

                                                               Set pt = ActiveSheet.PivotTables(ActiveCell.PivotTable.n ame)

                                                               If pt Is Nothing Then

                                                               MsgBox “You must place your cursor inside of a PivotTable.”

                                                               Exit Sub

                                                               End If

                                                               For Each pf In pt.PivotFields

                                                               pf.Subtotals(1) = True

                                                               pf.Subtotals(1) = False

                                                               Next pf

                                                               End Sub

                                                                Create a Table of Content

                                                                Ví dụ bạn có hơn 100 worksheet trong workbook và rất khó để navigate.

                                                                Khi bạn chạy mã này, mã sẽ tạo một worksheet mới và tạo một chỉ số worksheet với một hyperlink dẫn tới những worksheet đó.

                                                                Sub TableofContent()

                                                                Dim i As Long

                                                                On Error Resume Next

                                                                Application.DisplayAlerts = False

                                                                Worksheets(“Table of Content”).Delete

                                                                Application.DisplayAlerts = True

                                                                On Error GoTo 0

                                                                ThisWorkbook.Sheets.Add Before:=ThisWorkbook.Worksheets(1)

                                                                ActiveSheet.Name = “Table of Content”

                                                                For i = 1 To Sheets.Count

                                                                With ActiveSheet

                                                                .Hyperlinks.Add _

                                                                Anchor:=ActiveSheet.Cells(i, 1), _

                                                                Address:=””, _

                                                                SubAddress:=”‘” & Sheets(i).Name & “‘!A1”, _

                                                                ScreenTip:=Sheets(i).Name, _

                                                                TextToDisplay:=Sheets(i).Name

                                                                End With

                                                                Next i

                                                                End Sub

                                                                 Convert Range into an Image

                                                                 Dán phạm vi được chọn như một hình ảnh.

                                                                 Bạn chỉ cần chọn phạm vi và sau khi bạn chạy mã này, mã sẽ tự động chèn một hình ảnh cho phạm vi đó.

                                                                 Sub PasteAsPicture()

                                                                 Application.CutCopyMode = False

                                                                 Selection.Copy

                                                                 ActiveSheet.Pictures.Paste.Select

                                                                 End Sub

                                                                  Insert a Linked Picture

                                                                  Mã VBA này sẽ chuyển đổi phạm vi được chọn của bạn sang một hình ảnh được liên kết và bạn có thể sử dụng hình ảnh này bất cứ nơi đâu bạn muốn.

                                                                  Sub LinkedPicture()

                                                                  Selection.Copy

                                                                  ActiveSheet.Pictures.Paste(Link:=True).Select

                                                                  End Sub

                                                                   Use Text to Speech

                                                                   Chọn một phạm vi và chạy mã này.

                                                                   Excel sẽ đọc các văn bản của từng ô một mà bạn có trong phạm vi.

                                                                   Sub Speak()

                                                                   Selection.Speak

                                                                   End Sub

                                                                    Activate Data Entry Form

                                                                    Đây là một mẫu nhập dữ liệu mặc định mà bạn có thể sử dụng để nhập dữ liệu.

                                                                    Sub DataForm()

                                                                    ActiveSheet.ShowDataForm

                                                                    End Sub

                                                                     Use Goal Seek

                                                                     Goal Seek có thể rất hữu ích cho bạn để giải quyết các vấn đề phức tạp.

                                                                     Tìm hiểu thêm các thông tin về goal seek ở đây trước khi sử dụng mã này.

                                                                     Sub GoalSeekVBA()

                                                                     Dim Target As Long

                                                                     On Error GoTo Errorhandler

                                                                     Target = InputBox(“Enter the required value”, “Enter Value”)

                                                                     Worksheets(“Goal_Seek”).Activate

                                                                     With ActiveSheet .Range(“C7”)

                                                                     .GoalSeek_ Goal:=Target, _

                                                                     ChangingCell:=Range(“C2”)

                                                                     End With

                                                                     Exit Sub

                                                                     Errorhandler: MsgBox(“Sorry, value is not valid.”)

                                                                     End Sub

                                                                      VBA Code to Search on Google

                                                                      Thực hiện theo post này để biết thêm cách sử dụng mã VBA này để tìm kiếm trên Google.

                                                                      Sub SearchWindow32()

                                                                      Dim chromePath As String

                                                                      Dim search_string As String

                                                                      Dim query As String

                                                                      query = InputBox(“Enter here your search here”, “Google Search”)

                                                                      search_string = query

                                                                      search_string = Replace(search_string, ” “, “+”)

                                                                      chromePath = “C:Program

                                                                      FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe”

                                                                      chromePath = “C:Program Files

                                                                      (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe”

                                                                      Shell (chromePath & ” -url http://google.com/#q=” & search_string)

                                                                      End Sub

                                                                      Formula Codes

                                                                      Các mã này sẽ giúp bạn tính toán và đưa ra kết quả mà bạn thường phải làm với worksheet functions và formulas.

                                                                        Convert all Formulas into Values

                                                                       Đơn giản chỉ là chuyển đổi các formulas sang values.

                                                                       Khi bạn chạy mã macro này, mã sẽ thay đổi các formulas sang các absolute values.

                                                                       Sub ConvertToValues()

                                                                       Dim MyRange As Range

                                                                       Dim MyCell As Range

                                                                       Select Case MsgBox(“You Can’t Undo This Action. ” & “Save

                                                                       Workbook First?”, vbYesNoCancel, “Alert”)

                                                                       Case Is = vbYes

                                                                       ThisWorkbook.Save

                                                                       Case Is = vbCancel

                                                                       Exit Sub

                                                                       End Select

                                                                       Set MyRange = Selection

                                                                       For Each MyCell In MyRange

                                                                       If MyCell.HasFormula Then

                                                                       MyCell.Formula = MyCell.Value

                                                                       End If

                                                                       Next MyCell

                                                                       End Sub

                                                                        Remove Spaces from Selected Cells

                                                                        Đây là một trong những mã macro hữu ích nhât trong danh sách này.

                                                                        Mã sẽ kiểm tra selection của bạn và sau đó xóa tất cả khoảng trắng từ selection đó.

                                                                        Sub RemoveSpaces()

                                                                        Dim myRange As Range

                                                                        Dim myCell As Range

                                                                        Select Case MsgBox(“You Can’t Undo This Action. ” & “Save

                                                                        Workbook First?”, _

                                                                        vbYesNoCancel, “Alert”)

                                                                        Case Is = vbYesThisWorkbook.Save

                                                                        Case Is = vbCancel

                                                                        Exit Sub

                                                                        End Select

                                                                        Set myRange = Selection

                                                                        For Each myCell In myRange

                                                                        If Not IsEmpty(myCell) Then

                                                                        myCell = Trim(myCell)

                                                                        End If

                                                                        Next myCell

                                                                        End Sub

                                                                         Remove Characters from a String

                                                                         Đơn giản là xóa các ký tự từ đầu chuỗi văn bản.

                                                                         Bạn chỉ cần tham khảo một ô hoặc chèn một văn bản vào function và số ký tự sẽ bị xóa từ đầu chuỗi văn bản.

                                                                         Mã có 2 argument “rng” cho chuỗi văn bản và “cnt” cho việc đếm các ký tự để xóa bỏ.

                                                                         Ví dụ: Nếu bạn muốn xóa ký tự đầu tiên từ một cột, bạn chỉ cần nhập 1 vào cnt.

                                                                         Public Function removeFirstC(rng As String, cnt As Long)

                                                                         removeFirstC = Right(rng, Len(rng) – cnt)

                                                                         End Function

                                                                          Add Insert Degree Symbol in Excel

                                                                          Ví dụ bạn có một danh sách các số trong một cột và bạn muốn thêm degree symbol vào chúng.

                                                                          Sub degreeSymbol( )

                                                                          Dim rng As Range

                                                                          For Each rng In Selection

                                                                          rng.Select

                                                                          If IsNumeric(ActiveCell.Value) Then

                                                                          ActiveCell.Value = ActiveCell.Value & “°”

                                                                          End If

                                                                          End If

                                                                          Next

                                                                          End Sub

                                                                           Reverse Text

                                                                           Bạn chỉ cần nhập chức năng “rvrse” vào một ô và chuyển đến ô có văn bản mà bạn muốn đảo ngược.

                                                                           Public Function rvrse(ByVal cell As Range) As String

                                                                           rvrse = VBA.strReverse(cell.Value)

                                                                           End Function

                                                                            Activate R1C1 Reference Style

                                                                            Mã macro này sẽ giúp bạn kích hoạt R1C1 reference style mà không phải sử dụng Excel options.

                                                                            Sub DataForm()

                                                                            ActiveSheet.ShowDataForm

                                                                            End Sub

                                                                             Activate A1 Reference Style

                                                                             Mã macro này sẽ giúp bạn kích hoạt A1 reference style mà không cần phải sử dụng Excel options.

                                                                             Sub ActivateA1()

                                                                             If Application.ReferenceStyle = xlR1C1 Then

                                                                             Application.ReferenceStyle = xlA1

                                                                             Else

                                                                             Application.ReferenceStyle = xlA1

                                                                             End If

                                                                             End Sub

                                                                              Insert Time Range

                                                                              Với mã này, bạn có thể chèn phạm vi thời gian theo thứ tự từ 00:00 đến 23:00.

                                                                              Sub TimeStamp()

                                                                              Dim i As Integer

                                                                              For i = 1 To 24

                                                                              ActiveCell.FormulaR1C1 = i & “:00”

                                                                              ActiveCell.NumberFormat = “[$-409]h:mm AM/PM;@”

                                                                              ActiveCell.Offset(RowOffset:=1, ColumnOffset:=0).Select

                                                                              Next i

                                                                              End Sub

                                                                               Convert Date into Day

                                                                               Nếu trong worksheet của bạn có dates và bạn muốn chuyển đổi tất cả các dates sang days. Bạn có thể sử dụng mã này.

                                                                               Đơn giản chỉ cần chọn phạm vi các ô và chạy mã này.

                                                                               Sub date2day()

                                                                               Dim tempCell As Range

                                                                               Selection.Value = Selection.Value

                                                                               For Each tempCell In Selection

                                                                               If IsDate(tempCell) = True Then

                                                                               With tempCell

                                                                               .Value = Day(tempCell)

                                                                               .NumberFormat = “0”

                                                                               End With

                                                                               End If

                                                                               Next tempCell

                                                                               End Sub

                                                                                Convert Date into Year

                                                                                Mã này sẽ chuyển đổi ngày sang năm.

                                                                                Sub date2year()

                                                                                Dim tempCell As Range

                                                                                Selection.Value = Selection.Value

                                                                                For Each tempCell In Selection

                                                                                If IsDate(tempCell) = True Then

                                                                                With tempCell

                                                                                .Value = Year(tempCell)

                                                                                .NumberFormat = “0”

                                                                                End With

                                                                                End If

                                                                                Next tempCell

                                                                                End Sub

                                                                                 Remove Time from Date

                                                                                 Bạn có thể sử dụng mã này nếu trong worksheet có hiển thị thời gian cùng với ngày và bạn muốn xóa thời gian đi.

                                                                                 Sub removeTime()

                                                                                 Dim Rng As Range

                                                                                 For Each Rng In Selection

                                                                                 If IsDate(Rng) = True Then

                                                                                 Rng.Value = VBA.Int(Rng.Value)

                                                                                 End If

                                                                                 Next

                                                                                 Selection.NumberFormat = “dd-mmm-yy”

                                                                                 End Sub

                                                                                  Remove Date from Date and Time

                                                                                  Mã sẽ trả lại duy nhất thời gian khỏi giá trị ngày và thời gian.

                                                                                  Sub removeDate()

                                                                                  Dim Rng As Range

                                                                                  For Each Rng In Selection

                                                                                  If IsDate(Rng) = True Then

                                                                                  Rng.Value = Rng.Value – VBA.Fix(Rng.Value)

                                                                                  End If

                                                                                  NextSelection.NumberFormat = “hh:mm:ss am/pm”

                                                                                  End Sub

                                                                                   Convert to Upper Case

                                                                                   Chọn các ô và chạy mã này.

                                                                                   Mã sẽ kiểm tra mỗi một ô của phạm vi được chọn và sau đó chuyển đổi chúng sang văn bản chữ hoa.

                                                                                   Sub convertUpperCase()

                                                                                   Dim Rng As Range

                                                                                   For Each Rng In Selection

                                                                                   If Application.WorksheetFunction.IsText(Rng) Then

                                                                                   Rng.Value = UCase(Rng)

                                                                                   End If

                                                                                   Next

                                                                                   End Sub

                                                                                    Convert to Lower Case

                                                                                    Mã này sẽ giúp bạn chuyển đổi văn bản được chọn sang văn bản chữ thường.

                                                                                    Chỉ cần chọn một phạm vi các ô có văn bản và chạy mã này.

                                                                                    Nếu một ô có 1 số hoặc bất kỳ giá trị nào không phải là văn bản thì giá trị đó sẽ được giữ lại.

                                                                                    Sub convertLowerCase()

                                                                                    Dim Rng As Range

                                                                                    For Each Rng In Selection

                                                                                    If Application.WorksheetFunction.IsText(Rng) Then

                                                                                    Rng.Value= LCase(Rng)

                                                                                    End If

                                                                                    Next

                                                                                    End Sub

                                                                                     Convert to Proper Case

                                                                                     Mã này sẽ chuyền đổi văn bản được chọn sang tên riêng mà có chữ cái đầu được viết hoa và phần còn lại được viết thường.

                                                                                     Sub convertProperCase()

                                                                                     Dim Rng As Range

                                                                                     For Each Rng In Selection

                                                                                     If WorksheetFunction.IsText(Rng) Then

                                                                                     Rng.Value= WorksheetFunction.Proper(Rng.Value)

                                                                                     End If

                                                                                     Next

                                                                                     End Sub

                                                                                      Convert to Sentence Case

                                                                                      Trong trường hợp văn bản, từ đầu tiên có chữ cái đầu viết hoa và phần còn lại viết thường trong mỗi câu thì mã này sẽ giúp bạn chuyển đổi văn bản thường thành câu có chữ cái đầu được viết hoa.

                                                                                      Sub convertTextCase()

                                                                                      Dim Rng As Range

                                                                                      For Each Rng In Selection

                                                                                      If WorksheetFunction.IsText(Rng) Then

                                                                                      Rng.Value= UCase(Left(Rng, 1)) & LCase(Right(Rng, Len(Rng) -1))

                                                                                      End If

                                                                                      Next rng

                                                                                      End Sub

                                                                                       Remove a Character form Selection

                                                                                       Bạn có thể sử dụng mã này để xóa một ký tự cụ thể từ ô được chọn.

                                                                                       Mã sẽ hiển thị một input box để nhập ký tự mà bạn muốn xóa.

                                                                                       Sub removeChar()

                                                                                       Dim Rng As Range

                                                                                       Dim rc As String

                                                                                       rc = InputBox(“Character(s) to Replace”, “Enter Value”)

                                                                                       For Each Rng In Selection

                                                                                       Selection.Replace What:=rc, Replacement:=””

                                                                                       Next

                                                                                       End Sub

                                                                                        Word Count from Entire Worksheet

                                                                                        Mã có thể giúp bạn đếm tất cả các từ trong một worksheet.

                                                                                        Sub Word_Count_Worksheet()

                                                                                        Dim WordCnt As Long

                                                                                        Dim rng As Range

                                                                                        Dim S As String

                                                                                        Dim N As Long

                                                                                        For Each rng In ActiveSheet.UsedRange.Cells

                                                                                        S = Application.WorksheetFunction.Trim(rng.Text)

                                                                                        N = 0

                                                                                        N = Len(S) – Len(Replace(S, ” “, “”)) + 1

                                                                                        End If

                                                                                        WordCnt = WordCnt + N

                                                                                        Next rng

                                                                                        MsgBox “There are total ” & Format(WordCnt, “#,##0″) & ” words

                                                                                        in the active worksheet”

                                                                                        End Sub

                                                                                         Remove the Apostrophe from a Number

                                                                                         Nếu bạn có dữ liệu bằng số mà có dấu móc lửng trước mỗi số, bạn có thể chạy mã này để xóa chúng.

                                                                                         Sub removeApostrophes()

                                                                                         Selection.Value = Selection.Value

                                                                                         End Sub

                                                                                          Remove Decimals from Numbers

                                                                                          Mã này chỉ đơn giản giúp bạn xóa tất cả các phân số thập phân khỏi các số từ phạm vi được chọn.

                                                                                          Sub removeDecimals()

                                                                                          Dim lnumber As Double

                                                                                          Dim lResult As Long

                                                                                          Dim rng As Range

                                                                                          For Each rng In Selection

                                                                                          rng.Value= Int(rng)

                                                                                          rng.NumberFormat= “0”

                                                                                          Next rng

                                                                                          End Sub

                                                                                           Multiply all the Values by a Number

                                                                                           Ví dụ bạn có một danh sách các số và bạn muốn nhân tất cả các số với một số cụ thể.

                                                                                           Hãy sử dụng mã này.

                                                                                           Chọn một phạm vi các ô và chạy mã này. Đầu tiên mã sẽ yêu cầu bạn nhập số mà bạn muốn nhân và sau đó ngay lập tức nhân tất cả các số trong ô với số đó.

                                                                                           Sub multiplyWithNumber()

                                                                                           Dim rng As Range

                                                                                           Dim c As Integer c = InputBox(“Enter number to multiple”,

                                                                                           “Input Required”)

                                                                                           For Each rng In Selection

                                                                                           If WorksheetFunction.IsNumber(rng) Then

                                                                                           rng.Value = rng * c

                                                                                           Else

                                                                                           End If

                                                                                           Next rng

                                                                                           End Sub

                                                                                            Add a Number in all the Numbers

                                                                                            Giống như việc nhân lên, bạn cũng có thể thêm một số vào một bộ số.

                                                                                            Sub addNumber()

                                                                                            Dim rngAs Range

                                                                                            DimiAs Integer

                                                                                            i= InputBox(“Enter number to multiple”, “Input Required”)

                                                                                            For Each rng In Selection

                                                                                            If WorksheetFunction.IsNumber(rng) Then

                                                                                            rng.Value= rng+ i

                                                                                            Else

                                                                                            End If

                                                                                            Next rng

                                                                                            End Sub

                                                                                             Calculate the Square Root

                                                                                             Bạn có thể sử dụng mã này để tính số căn bình phương mà không cần áp dụng công thức.

                                                                                             Mã sẽ kiểm tra tất cả các ô được chọn và chuyển đổi các số thành căn bình phương của chúng.

                                                                                             Sub getSquareRoot()

                                                                                             Dim rngAs Range

                                                                                             Dim i As Integer

                                                                                             For Each rng In Selection

                                                                                             If WorksheetFunction.IsNumber(rng) Then

                                                                                             rng.Value= Sqr(rng)

                                                                                             Else

                                                                                             End If

                                                                                             Next rng

                                                                                             End Sub

                                                                                              Calculate the Cube Root

                                                                                              Bạn có thể sử dụng mã này để tính căn bậc ba mà không phải áp dụng công thức.

                                                                                              Mã sẽ kiểm tra tất cả các ô được chọn và chuyển đổi các số thành căn bậc ba của chúng.

                                                                                              Sub getCubeRoot()

                                                                                              Dim rng As Range

                                                                                              Dimi As Integer

                                                                                              For Each rng In Selection

                                                                                              If WorksheetFunction.IsNumber(rng) Then

                                                                                              rng.Value = rng ^ (1 / 3)

                                                                                              Else

                                                                                              End If

                                                                                              Nextrng

                                                                                              End Sub

                                                                                               Add A-Z Alphabets in a Range

                                                                                               Cũng giống như các dãy số, bạn cũng có thể chèn các chữ cái vào worksheet.

                                                                                               Sub addcAlphabets()

                                                                                               Dim i As Integer

                                                                                               For i= 65 To 90

                                                                                               ActiveCell.Value= Chr(i)

                                                                                               ActiveCell.Offset(1, 0).Select

                                                                                               Next i

                                                                                               End Sub

                                                                                               Sub addsAlphabets()

                                                                                               Dim i As Integer

                                                                                               For i= 97 To 122

                                                                                               ActiveCell.Value= Chr(i)

                                                                                               ActiveCell.Offset(1, 0).Select

                                                                                               Next i

                                                                                               End Sub

                                                                                                Convert Roman Numbers into Arabic Numbers

                                                                                                Đôi khi, rất khó để nhận biết số La Mã là số seri. Mã này sẽ giúp bạn chuyển đổi số La Mã sang số Arabic.

                                                                                                Sub convertToNumbers()

                                                                                                Dim rng As Range

                                                                                                Selection.Value= Selection.Value

                                                                                                For Each rng In Selection

                                                                                                If Not WorksheetFunction.IsNonText(rng) Then

                                                                                                rng.Value= WorksheetFunction.Arabic(rng)

                                                                                                End If

                                                                                                Next rng

                                                                                                End Sub

                                                                                                 Remove Negative Signs

                                                                                                 Mã này sẽ kiểm tra các ô được chọn và chuyển đổi các số âm sang số dương. Bạn chỉ cần chọn một phạm vi và chạy mã này.

                                                                                                 Sub removeNegativeSign()

                                                                                                 Dim rngAs Range

                                                                                                 Selection.Value= Selection.Value

                                                                                                 For Each rngIn Selection

                                                                                                 If WorksheetFunction.IsNumber(rng)

                                                                                                 Then rng.Value= Abs(rng)

                                                                                                 End If

                                                                                                 Next rng

                                                                                                 End Sub

                                                                                                  Replace Blank Cells with Zeros

                                                                                                  Sub replaceBlankWithZero()

                                                                                                  Dim rngAs Range

                                                                                                  Selection.Value= Selection.Value

                                                                                                  For Each rngIn Selection

                                                                                                  If rng= “” Or rng= ” ” Then

                                                                                                  rng.Value= “0”

                                                                                                  Else

                                                                                                  End If

                                                                                                  Next rng

                                                                                                  End Sub

                                                                                                  Theo: Excel Champ 

                                                                                                  Hướng Dẫn Từng Bước Cách Viết Macro Trong Vba Excel

                                                                                                  Macro Excel là gì?

                                                                                                  EXCEL MACRO là một chuỗi tự động được nhập vào, mô phỏng thao tác gõ phím hoặc thao tác với chuột của người dùng trong Excel. Một macro thường được sử dụng để thay thế một loạt các hành động lặp đi lặp lại và phổ biến trong việc xử lý bảng tính. Chẳng hạn bạn có thể ghi một định dạng và sau đó lặp lại ở bất cứ đâu bằng một thao tác chạy bộ ghi. Nó là một đoạn mã lập trình chạy trong môi trường Excel nhưng bạn không cần phải là người viết mã để lập trình macro. Mặc dù vậy, bạn cần có kiến ​​thức cơ bản về VBA để thực hiện các sửa đổi nâng cao trong macro.

                                                                                                  Là con người, chúng ta là sinh vật có thói quen. Có những điều chúng ta làm hàng ngày. Sẽ tốt hơn nếu có một cách kỳ diệu là nhấn một nút duy nhất và tất cả các hành động thông thường của chúng ta đã được thực hiện? Macro giúp bạn đạt được điều đó. Trong ngôn ngữ lập trình, macro được định nghĩa là bản ghi các hành động thông thường của bạn trong Excel mà bạn có thể phát lại bằng một nút duy nhất.

                                                                                                  Ví dụ, bạn đang làm nhân viên thu ngân cho một công ty cấp nước. Một số khách hàng thanh toán qua ngân hàng và vào cuối ngày, bạn được yêu cầu tải xuống dữ liệu từ ngân hàng và nhập dữ liệu vào Excel theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

                                                                                                  Bạn có thể nhập dữ liệu và định dạng vào Excel . Ngày hôm sau bạn sẽ làm hành động tương tự. Nó sẽ sớm trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Macro giải quyết các vấn đề như vậy bằng cách tự động hóa các tác vụ thông thường như vậy . Bạn có thể sử dụng macro để ghi lại các bước :

                                                                                                  Nhập dữ liệu

                                                                                                  Định dạng nó để đáp ứng yêu cầu báo cáo kinh doanh của bạn.

                                                                                                  VBA là gì?

                                                                                                  VBA là từ viết tắt của Visual Basic for Applications . Đây là ngôn ngữ lập trình mà Excel sử dụng để ghi lại các bước của bạn khi bạn thực hiện các tác vụ thông thường. Bạn không cần phải là một lập trình viên hoặc một người rất kỹ thuật để sử dụng macro trong Excel. Excel có các tính năng tự động tạo mã nguồn cho bạn. 

                                                                                                  Khái niệm cơ bản

                                                                                                  Macro là một trong những tính năng của nhà phát triển. Theo mặc định, nó dành cho nhà phát triển và không được hiển thị trong excel. Bạn sẽ cần thông qua báo cáo tùy chỉnh để nó hiển thị

                                                                                                  Macro có thể được sử dụng để bảo vệ hệ thống của bạn bởi những kẻ tấn công. Theo mặc định, chúng bị vô hiệu hóa trong excel. Nếu bạn cần chạy macro, bạn chỉ cần bật macro đang chạy và chỉ chạy macro từ một nguồn phát triển tin cậy

                                                                                                  Nếu bạn muốn lưu macro, thì bạn phải lưu tệp tin làm việc của mình ở định dạng hỗ trợ macro * .xlsm

                                                                                                  Tên macro không được chứa bất kỳ khoảng trắng nào.

                                                                                                  Luôn điền vào mô tả của macro. Điều này sẽ giúp bạn và những người khác hiểu những gì macro đang làm.

                                                                                                  Ví dụ về ghi macro trong Excel

                                                                                                  Mở thẻ Developer trên thanh công cụ Excel

                                                                                                  Để chạy chương trình VBA, bạn phải có quyền truy cập vào tùy chọn nhà phát triển trong Excel. Bật tùy chọn nhà phát triển và ghim nó vào thanh công cụ chính của bạn trong Excel.

                                                                                                  Bước 1) nhấn vào “FILE” và chọn “Options.” .

                                                                                                  Bước 2) Chọn “Tùy chọn” từ danh sách menu như trong ảnh bên dưới.

                                                                                                  Bước 3 ) Bây giờ một cửa sổ khác sẽ mở ra, trong cửa sổ đó thực hiện lần lượt các bước sau:

                                                                                                  Nhấp vào Customize Ribbon

                                                                                                  Đánh dấu vào ô Develope

                                                                                                  Bấm vào nút OK

                                                                                                  Bước 4 ) Bây giờ bạn sẽ có thể thấy tab DEVELOPER  trên thanh công cụ

                                                                                                  Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một nút lệnh trên bảng tính và thực hiện chạy chương trình như sau

                                                                                                  Tạo một thư mục trong ổ C có tên Bank Receipts

                                                                                                  Dán tệp chúng tôi mà bạn đã tải xuống

                                                                                                  Nhấp vào tab DEVELOPER

                                                                                                  Nhấp vào Record Macro như trong hình bên dưới

                                                                                                  Nhập ImportBankReceipts làm tên macro.

                                                                                                  Bước hai để vậy theo mặc định

                                                                                                  Nhập mô tả như trong hình trên

                                                                                                  Nhấp vào “OK”

                                                                                                  Đặt con trỏ vào ô A1

                                                                                                  Nhấp vào tab DATA

                                                                                                  Nhấp vào nút From Text trên thanh công cụ

                                                                                                  Bạn sẽ nhận được cửa sổi sau đây

                                                                                                  Chuyển đến ổ đĩa nơi bạn đã lưu trữ tệp CSV

                                                                                                  Chọn tệp CSV

                                                                                                  Bấm vào nút Import

                                                                                                  Bạn sẽ nhận được hướng dẫn sau

                                                                                                  Bấm vào nút Next sau khi làm theo các bước trên

                                                                                                  Thực hiện theo các bước trên và nhấp vào nút next

                                                                                                  Bấm vào nút Finish

                                                                                                  tệp tin làm việc của bạn bây giờ sẽ trông như sau

                                                                                                  Tạo các cột in đậm và sử dụng hàm SUM để tính tổng số tiền.

                                                                                                  Bây giờ đã hoàn thành công việc thường ngày của mình, bạn có thể nhấp vào dừng ghi nút macro như trong hình bên dưới

                                                                                                  Trước khi b lưu tệp tin làm việc, bạn sẽ cần xóa dữ liệu đã nhập. bạn sẽ làm điều này để tạo một mẫu mà bạn sẽ sao chép mỗi khi bạn có biên lai mới và muốn chạy macro ImportBankReceipts.

                                                                                                  Tạo một bản sao của mẫu mới được lưu

                                                                                                  Mở nó ra

                                                                                                  Nhấp vào tab DEVELOPER

                                                                                                  Nhấp vào nút Macro

                                                                                                  Một cửa sổ sẽ hiện ra như hình sau đây

                                                                                                  Chọn ImportBankReceipts

                                                                                                  Làm nổi bật mô tả về macro của bạn

                                                                                                  Bấm vào nút Run

                                                                                                  Bạn sẽ nhận được dữ liệu sau

                                                                                                  Xin chúc mừng, bạn vừa tạo macro đầu tiên của mình trong excel.

                                                                                                  Kết luận

                                                                                                  Macro đơn giản hóa cuộc sống, công việc của bạn bằng cách tự động hóa hầu hết các công việc thường ngày mà bạn làm. Macro trong Excel được cung cấp bởi Visual Basic for Applications.

                                                                                                  Đánh giá bài viết này

                                                                                                  Giáo Trình Vba Excel Cho Người Mới Bắt Đầu

                                                                                                  Cũng lâu lắm rồi mình không share gì cho các bạn cả, ở bài viết giới thiệu về ngôn ngữ lập trình vba trong excel mình cũng đã có share tài liệu cơ bản đầu tiên về vba cho người mới bắt đầu, nhưng ở cuốn tài liệu đó thì thực sự không được chi tiết cho lắm, do vậy lần này mình sẽ share một cuốn sách khác về vba và nó dành cho những bạn bắt đầu tự học về vba trong excel.

                                                                                                  Mình không giới thiệu vba là gì nữa, mình chỉ muốn nói tới một ưu điểm vượt trội khi mà bạn giỏi vba, đó là chắc chắn hiệu quả của các bạn tăng lên rất nhiều, bởi vì với những gì có sẳn trong excel không thể giúp bạn hoàn toàn xử lý và làm chủ excel được, muốn giỏi excel thì phải biết vba.

                                                                                                  Như các bạn thấy, hiện nay để kiếm được một cuốn sách viết chi tiết về vba là vô cùng khó, với cuốn sách này của Thạc Sĩ Phan Tự Hướng cũng như thế, mình liên hệ tới tận những nơi mà tác giả ủy quyền bán sách nhưng nhận được thông báo là hiện nay chưa tái bản, do vậy mình đành mua bản pdf ở trên mạng, và mình muốn share lại nó cho các bạn, những ai đang có nhu cầu tìm hiểu về vba excel.

                                                                                                  Mình sẽ giới thiệu một chút những gì có trong cuốn sách lần này trước khi cung cấp link tải sách cho các bạn ở cuối bài viết này.

                                                                                                  Đây là một cuốn sách của tác giả Phan Tự Hướng, một người thầy ra rất nhiều sách về vba excel dành cho dân văn phòng, dân kỹ thuật…

                                                                                                  Cuốn sách gồm 492 trang và có tới 24 chương đi từ cơ bản đến nâng cao, các hướng dẫn chi tiết và có ví dụ minh họa đầy đủ, vì cuốn sách này ra đời cũng vài năm rồi, do vậy các hướng dẫn trong đó ví dụ ở phiên bản excel cũ nhưng về cơ bản thì nó cũng không khác gì các phiên bản excel sau đời này mà mới nhất tới thời điểm này là bản office excel 2019 cả, nên các bạn hoàn toàn có thể tự học được.

                                                                                                  Một vài hình ảnh có trong cuốn sách mà các bạn có thể tham khảo.

                                                                                                  H2. Giới Thiệu.

                                                                                                  H3. Mục Lục.

                                                                                                  Và bây giờ là phần quan trọng nhất, link tải về ebook vba dành cho người mới bắt đầu.

                                                                                                  100 Thủ Thuật Excel Cực Kỳ Hữu Ích Dành Cho Kế Toán

                                                                                                  1. Tìm kiếm thông minh trong Excel

                                                                                                  – Ví dụ: Muốn tìm kiếm cụm từ “Công ty Cổ phần hóa chất Thông Minh” trong sổ nhật ký chung trên Excel nhưng lại không nhớ được chữ “Minh” mà chỉ nhớ là Công ty …Thông… gì gì đó, còn cụ thể là Thông gì thì không nhớ. C ó thể ứng dụng thủ thuật excel sau:

                                                                                                  – Bước 2: Nhập cụm từ: Công ty*Thông*

                                                                                                  Trong Excel, có một thanh công cụ gọi là ” Quick access toolbar ” – đúng như tên gọi của nó, những công cụ này giúp ta truy cập các chức năng của excel một cách nhanh chóng.

                                                                                                  3. Thêm một đường chéo trong một cell (ô)

                                                                                                  Có rất nhiều trường hợp có thể cần dùng tới thủ thuật excel này, thường thì dùng để tạo một đường chéo với mục đích chia các thuộc tính khác nhau của một ô hay một hàng, cột bất kỳ.

                                                                                                  Ví dụ, muốn tạo một đường chéo chia tách hai phần tài khoản nợ và có trong sổ nhật ký chung trên Excel như hình dưới:

                                                                                                  Việc sử dụng hoàn toàn bàn phím, không phải động tới chuột sẽ giúp tăng tốc độ làm việc của bạn trong Excel lên khá nhiều. Bởi vậy, thay vì dùng excel theo kiểu vừa nhập liệu vừa kéo kéo thả thả con chuột để thêm bớt dòng cột các bạn có thể dùng những tổ hợp phím tắt cực kỳ hữu ích sau:

                                                                                                  Bước 1: Để thêm bớt dòng hay cột bất kỳ các bạn phải chọn dòng hay cột đó đã.

                                                                                                  Bước 2: Để thêm hay bớt dòng:

                                                                                                  Để thêm một lượng x dòng hoặc x cột, các bạn hãy chọn đúng bằng số x đó sau đó hãy thêm. Nhấn thêm phím mũi tên di chuyển theo các hướng lên xuống trái phải và xem đã chọn được bao nhiêu cột.

                                                                                                  Ví dụ các bạn chọn 10 dòng thì sau khi nhấn ctrl shift + sẽ chèn thêm 10 dòng, chọn 100 cột sẽ được thêm 100 cột, cứ nhân đôi như thế….

                                                                                                  Để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu từ một cột trong một bảng tính excel thì cách nhanh nhất là:

                                                                                                  Bước 1: Trước hết chọn cột dữ liệu đó. Sau đó di chuyển con chuột cho tới vùng rìa cho đến khi biểu tượng chuột biến thành dấu 4 mũi tên chỉ 4 hướng.

                                                                                                  – Để di chuyển vùng dữ liệu các bạn chỉ cần giữ chuột và kéo.

                                                                                                  – Để sao chép vùng dữ liệu các bạn nhấn thêm phím Ctrl trước khi kéo

                                                                                                  Khi nhập liệu trong Excel sẽ có nhiều trường hợp có những khoảng trống trong một vùng dữ liệu.

                                                                                                  Bước 2: Các bạn bôi đen tất cả những dòng trống xuất hiện sau đó nhấn chuột phải chọn Delete Rows. Sau đó bỏ lọc là xong.

                                                                                                  Chức năng lọc trong Excel là một chức năng mà kế toán viên hay bất kỳ ai sử dụng Excel cũng không thể không biết. Càng làm việc với excel lâu dài các bạn sẽ càng thấy giá trị của việc lọc bằng Filter để quản lý.

                                                                                                  Ví dụ cuối tháng, cần lọc tài khoản 112 trong sổ Nhật ký chung để nhằm mục đích theo dõi hoặc chỉnh sửa gì gì đó chẳng hạn. Các bạn quét tất cả dữ liệu trong trong vùng cột tài khoản. Sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + L, sau đó chỉ việc nhấn vào mũi tên xổ xuống và chọn tài khoản các bạn cần lọc là xong.

                                                                                                  – Tạo bảng tính, Định dạng dữ liệu trong excel: Định dạng số, bảng, trộn (merge), xóa (split)…

                                                                                                  – Định dạng tự động: Định dạng theo yêu cầu

                                                                                                  – Sử dụng hàm thông dụng: Vlookup, If, Hlookup, ….

                                                                                                  – Vẽ Biểu đồ, đồ thị: Chart

                                                                                                  – Tạo siêu liên kết: Hyperlink

                                                                                                  – Thiết Lập in: Page setup

                                                                                                  – Đặt Password cho file Excel các phiên bản.

                                                                                                  10. Quản lý hàng hóa bằng Data Validation trong Excel

                                                                                                  Ví dụ có một kho hàng cần quản lý trong excel theo kiểu:

                                                                                                  – Cột “Đời sản phẩm” ta cần menu xổ xuống tương ứng nhưng phải đáp ứng một điều kiện phù hợp cột”Loại sản phẩm”. Ví dụ cột loại sản phẩm iphone thì cột đời sản phẩm menu xổ xuống xuất hiện những sản phẩm tương ứng ví dụ iphone 100, iphone 1000,…

                                                                                                  – Cột “Tình trạng sản phẩm” có 2 loại “có hàng” và “hết hàng” thôi.

                                                                                                  11. Tăng tốc nhập liệu gấp trăm lần

                                                                                                  Ví dụ: Bạn có thể gõ LZ thì Excel sẽ tự động thay bằng Liza Brown.

                                                                                                  12. Xem thống kê nhanh về tổng, mix, max,…

                                                                                                  Chắc có lẽ rất nhiều người dùng excel đều biết về những hàm excel thông dụng về tính toán thống kê như sum để tính tổng, min max để tính giá trị nhỏ nhất lớn nhất trong một vùng dữ liệu nào đó,….Bây giờ thay vì phải dùng hàm, các bạn có thể xem thống kê nhanh về số liệu của một vùng dữ liệu nào đó bằng cách quét vùng dữ liệu và xem ở dưới thanh trạng thái ” Status bar “, ví dụ như hình:

                                                                                                  Ví dụ: công thức =A2&B2&C2&D2 và có được kết quả LizaUSA25@ trong ô F2.

                                                                                                  15. Thủ thuật excel – Lặp lại thao tác Format Painter

                                                                                                  16. Thủ thuật excel – Chuyển dòng sang cột và ngược lại

                                                                                                  17. Thủ thuật excel – Ẩn tất cả các kiểu dữ liệu

                                                                                                  18. Thủ thuật excel – Nhập dữ liệu bắt đầu với số 0

                                                                                                  19. Chuyển đổi chữ hoa và chữ thường

                                                                                                  20. Thủ thuật excel – Cách tạo Drop-down list trong excel

                                                                                                  21. Tự động tính tổng không cần dùng hàm với “ALT + =”

                                                                                                  22. Bật tính năng lọc Data Filter cực nhanh cùng “Ctrl + Shift + L”

                                                                                                  23. Hiển thị công thức cực nhanh với “Ctrl + ~”

                                                                                                  24. Di chuyển con trỏ nhanh với “Ctrl + mũi tên”

                                                                                                  25. Bôi đen một vùng dữ liệu liền kề với “CTR + Shift + mũi tên”

                                                                                                  26. Di chuyển giữa các Sheet bằng “Crtl + Pg Up, Pg Dn”

                                                                                                  27. Di chuyển giữa các Workbook bằng “Crtl + Shift + Tab”

                                                                                                  28. Ẩn hiện thanh ribbon với “Ctrl + F1”

                                                                                                  29. Hiển thị Paste Special với “Ctrl + Alt + V”

                                                                                                  30. Di chuyển tới ô A1 bằng tổ hợp phím “Ctrl + Home”

                                                                                                  31. Di chuyển đến ô cuối cùng trong sheet với Ctrl + End

                                                                                                  32. Hiển thị kết quả tiếp theo của việc tìm kiếm với Shift F4

                                                                                                  33. Go to special với Ctrl + G và Alt + S

                                                                                                  34. Tạo một dòng mới trong excel với Alt + Enter

                                                                                                  35. Chèn ngày hiện tại với Ctrl + ;

                                                                                                  36. Chèn giờ hiện tại với Ctrl + Shift + :

                                                                                                  37. Quét công thức, sao chép dữ liệu xuống bằng Ctrl + D

                                                                                                  38. Định dạng mọi thứ trong excel với Ctrl + 1

                                                                                                  39. Các kiểu định dạng Formart Cells với Ctrl + Shift + ….

                                                                                                  40. Lặp lại thao tác cùng phím F4

                                                                                                  41. Ẩn cột (column) với Ctrl + )

                                                                                                  42. Ẩn và hiển thị dòng (row) với Ctrl + (

                                                                                                  43. Tạo một biểu đồ ở Sheet (bảng tính) mới với F11.

                                                                                                  44. Hiển thị trước khi in với Ctrl + F2

                                                                                                  45. Lưu với tên khác cùng F12

                                                                                                  46. Bật tính năng giúp đỡ của excel với F1

                                                                                                  47. Mở danh sách xổ xuống bằng Alt + mũi tên xuống

                                                                                                  48. Di chuyển màn hình với Alt + Pg Dn, Alt + Pg Up

                                                                                                  49. Di chuyển tới ô đầu tiên của 1 dòng bằng phím home

                                                                                                  50. Kích hoạt chế độ chọn dữ liệu với Shift + F8

                                                                                                  51. Bôi đen, quét chọn với Shift + mũi tên 4 hướng

                                                                                                  52. Chọn đến cuối vùng dữ liệu liền kề với Ctrl + Shift + mũi tên

                                                                                                  53. Chọn dữ liệu lên, xuống một màn hình với Shift + Pg Up

                                                                                                  53. Thủ thuật excel P3 – Chọn dữ liệu sang trái, phải một màn hình với Alt + Shift + Pg Up, Pg Dn

                                                                                                  54. Mở rộng vùng chọn đến ô đầu tiên của hàng với Shift + Home

                                                                                                  55. Mở rộng vùng chọn đến ô đầu tiên của Sheet với Ctrl + Shift + Home

                                                                                                  56. Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng có dữ liệu với Ctrl + Shift + End

                                                                                                  58. Chỉ chọn những ô không ẩn cùng Alt + ;

                                                                                                  60. Sang trái, phải trong một ký tự hoặc một từ trong một ô excel

                                                                                                  61. Chọn dữ liệu trong một ô excel

                                                                                                  62. Xóa dữ liệu trong một ô excel

                                                                                                  63. “Enter” dữ liệu

                                                                                                  64. Nhập dữ liệu cho một vùng dữ liệu

                                                                                                  65. Sao chép công thức từ ô trên dưới

                                                                                                  66. Chèn siêu liên kết hyperlink

                                                                                                  67. Mở hộp thoại cài đặt font chữ

                                                                                                  68. Gạch ngang giữa chữ

                                                                                                  69. Căn trái phải, giữa ô với tổ hợp phím Alt +

                                                                                                  70. Tăng giảm cỡ chữ:

                                                                                                  71. Tạo và bỏ đường viền bao quanh ô

                                                                                                  72. Mở hộp thoại điền công thức excel

                                                                                                  73. Mở rộng thanh công thức

                                                                                                  74. Đặt tên cho một vùng dữ liệu

                                                                                                  75. Tạo Sheet mới

                                                                                                  76. Nhân đôi đối tượng với Ctrl + D

                                                                                                  77. Ẩn tất cả các đối tượng với Ctrl + 6

                                                                                                  78. Hiển thị menu chuột phải trong excel

                                                                                                  79. Mở trình biên tập VBA với Alt + F11

                                                                                                  80. Bật chức năng gõ tắt trong excel

                                                                                                  81. Nhấn một phát để chọn tất cả

                                                                                                  82. Mở cùng lúc nhiều files excel

                                                                                                  83. Ẩn dữ liệu của ô bằng custom format

                                                                                                  84. Viết hoa, viết thường với các hàm excel

                                                                                                  85. Chọn một số ngẫu nhiên trong khoảng bất kỳ

                                                                                                  86. Nháy đúp để tự động fill một sê-ri

                                                                                                  87. Chuyển dữ liệu kiểu 19051991 thành ngày tháng năm

                                                                                                  88. Lọc dữ liệu trong excel

                                                                                                  89. Xóa dữ liệu trùng lặp

                                                                                                  90. Conditional Formating – “ảo thuật” cùng excel

                                                                                                  91. Nối họ tên, tạo khoảng trống ở giữa

                                                                                                  92. Đặt mẩu khẩu bảo vệ file excel:

                                                                                                  93. Thêm một lúc nhiều dòng

                                                                                                  94. Chèn Sparkline trong biểu đồ

                                                                                                  95. Chuyển dữ liệu hàng nghìn, triệu thành k, m

                                                                                                  96. Table formart trong excel

                                                                                                  97. Đóng băng dòng, cột đầu tiên của sheet

                                                                                                  98. Đổi font chữ mặc định sau excel

                                                                                                  99. English and Excel – E and E = ExcEllent

                                                                                                  100. Dùng excel như một thứ không thể thiếu hàng ngày

                                                                                                  ** Download Full Bộ 100 thủ thuật Excel cực kỳ hữu ích dành cho kế toán:

                                                                                                  Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải ( Liên hệ giờ hành chính)

                                                                                                  Bạn đang đọc nội dung bài viết Top 100 Mã Excel Vba Macros Hữu Dụng trên website Ngubao.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!